ดาวน์โหลดบทเรียนและโปรแกรมเก็บข้อมูลผู้เรียน

บทเรียนออนไลน์การสร้างสื่อประสมบทเรียน e-Learning

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง