วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวศึกษา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์  ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายและศึกษาข้อบกพร่องหรือความผิดปกติของอวัยวะในร่างกายที่มีผลทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การรักษาและการป้องกันต่อไป