Last modifiedNameSummary
Monday, 13 July 2009, 09:55 AMแผนการจัดการเรียนรู้ ง40204
Monday, 13 July 2009, 09:52 AMคู่มือและแบบฝึกเบื้องต้นการใช้ Flash Designer
Friday, 5 December 2008, 06:08 AMDown load สื่อ e-Learning
Thursday, 14 February 2008, 11:58 AMโปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียน
Thursday, 14 February 2008, 11:58 AMโปรแกรม SDQ
Tuesday, 18 March 2008, 09:31 AMโปรแกรมหาค่า E1/E2
Tuesday, 18 March 2008, 09:32 AMโปรแกรมวิเคราะห์ค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ
Tuesday, 18 March 2008, 09:33 AMโปรแกรมวิเคราะห์ค่าความยาก-ง่าย(p)และอำนาจจำแนก(r)
Tuesday, 18 March 2008, 09:35 AMโปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถามความเห็นของผู้เรียน
Wednesday, 10 September 2008, 09:38 AMโปรแกรมคำนวณ EQ นักเรียน version 2008
Sunday, 13 September 2009, 09:52 AMโปรแกรมคำนวณค่าสถิติต่างๆ